GDPR


GDPR- Persondataforordningen


Databeskyttelsesforordningen (populært kaldet Persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU).

Den formelle danske titel er Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse). Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).

Forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018, og afløser databeskyttelsesdirektivet, der blev gennemført i dansk ret via Persondataloven. Forordningen får direkte virkning i medlemslandene, men forudsætter i en række henseender national lovgivning for at den af forordningen forudsatte retstilstand er gældende i dansk ret. Danmark skal som EU-medlemsstat følge forordningen, og vil dermed supplere bestemmelserne i forordningen via bl.a. Databeskyttelsesloven. Forordningen omhandler også databehandling, som sker udenfor EU eller overførsel af personoplysninger ud af EU.


Kilde: Wikipedia

https://da.wikipedia.org/wiki/Persondataforordningen


GDPR Privatlivspolitik for BG Nordic


Version 1.0 / 25.05.2018


1.BG Nordics dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


2. Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


BG Nordic er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktperson:

3. Behandling af personoplysninger


Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:


Registrerings- og kontaktoplysninger som:

 • firmanavn
 • CVR nr.
 • navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail


Vi behandler IKKE CPR-nummer eller følsomme personoplysninger.


De oplysninger vi har om dig, er normalt kun de oplysninger vi har modtaget fra dig.

Vi indhenter normalt ikke oplysninger fra anden side.


4. Her indsamler vi oplysninger fra


Normalt får vi oplysningerne fra dig

 • Via henvendelse, telefonisk eller skriftligt


I nogle tilfælde kan der være andre kilder

 • I sjældne tilfælde fra offentlige myndigheder, f.eks. CVR register.

 

5. BG Nordics formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål som f.eks.:


 • Firmaet berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejnings-reglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os
 • Behandling med samtykke


6. Samtykke


Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at be-handle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. 


7. Videregivelse af dine personoplysninger


BG Nordic videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.


8. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


BG Nordic behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.


Vi vil opbevare dine personoplysninger fra kontrakt start til kunden anmoder om sletning.


 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 5 år efter det kalenderår hvor din sag blev oprettet hos os.

 

9. Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:


 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Vi bestræber os på at give en tilbagemelding, senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.


10. Revidering af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på hjemmesiden www.BGNordic.dk