Forretningsbetingelser


Version 1.3 pr. 01.08.2021


Forretningsbetingelser for BG Nordic

 

Disse forretningsbetingelser finder anvendelse på alle leverancer og ydelser fra BG Nordic CVR nr. 37 1984 04, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af skriftlig aftale mellem parterne.1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse.

 

Tilbud er kun bindende, såfremt dette er afgivet skriftligt, og er kun gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen hvis ikke andet er angivet i tilbuddet. Efter accept af tilbud vil BG Nordic fremsende ordrebekræftelse. Udstedes ordrebekræftelse ikke er tilbuddet stadig gældende.

 

2. BG Nordics leverance.

 

BG Nordic leverance omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede hardware og software (kaldet Produkterne), samt den specificerede konsulentassistance (kaldet Konsulentydelser). Leverancen skal, efter at installationen er fuldført, opfylde de krav, som fremgår af ordrebekræftelsen. Ved køb af standardprogrammer erhverver kunden en brugsret. De nærmere vilkår for denne brugsret fremgår af programmets licensbetingelser, som kunden er forpligtet til at acceptere inden programmet tages i brug.

 

3. Priser.

 

Alle opgivne priser er eksklusiv moms og eventuelle andre afgifter med mindre andet er angivet. De gældende priser for Konsulentydelser, Support, samt transport kan altid oplyses ved henvendelse til BGNordic.

Der afregnes som udgangspunkt minimum pr. kvarter.

Transport til og fra lokation afregnes som tidsforbrug, mellem BGNordic og arbejdssteds beliggenhed.

BG Nordic forbeholder sig ved afgivelse af ordrebekræftelsen ret til at ændre prisen på Produkterne i forhold til tilbuddet, såfremt BG Nordics indkøbspris har ændret sig.

 

4. Betaling.


Almindeligvis udstedes en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver/ projekter

afregnes sædvanligvis bagud hver måned, med mindre andet er aftalt.


Betalingsbetingelser er netto kontant med rettidig betaling som angivet på fakturaen. Der tillægges moms efter de gældende regler.


Aconto rater faktureres, såfremt dette er aftalt. Slutfaktura fremsendes i så fald, når installationen af leverancen er fuldført hos kunden i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen.


Overskrides betalingsfristen, beregnes renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra fakturadatoen.


Rykkerbrev 1. / erindringsskrivelse

Der fremsendes efterfølgende rykkerbrev 1. / erindringsskrivelse med påmindelse om manglende betaling,


Rykkerbrev 2.

Såfremt indbetalingen efterfølgende stadig ikke er modtaget, fremsendes rykkerbrev 2. med et rykkergebyr på kr. 100.


Rykkerbrev 3.

Hvis indbetalingen efterfølgende stadig ikke er modtaget, fremsendes rykkerbrev 3. med et nyt rykkergebyr på kr. 100, sagen sendes herefter til inkasso.

 

5. Rejseomkostninger.

 

Rejseomkostninger faktureres til kostpris, med mindre der er indgået aftale om fastpris for Konsulentydelser.

 

6. Levering.

 

Levering anses for at have fundet sted ved Produkternes overgivelse til kunden eller til fremmed fragtfører. Levering af Produkterne sker til den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. BG Nordic er berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid, såfremt udskydelsen nødvendiggøres af forhold, som BG Nordic ikke er herre over, jf. også pkt. 11. Evt. forsinkelse kan ikke gøres gældende af kunden, medmindre kunden har påberåbt forsinkelsen og givet BG Nordic en frist på 1 uge til at levere.

 

7. Installation.

 

Installering af Produkterne sker snarest muligt efter leveringen eller i henhold til installationsplanen, hvis en sådan foreligger. I særlige tilfælde vil der under installationen kunne opstå uforudsete forhold, således at fuldførelsen af leverancen må udsættes i forhold til installationsplanen. Kunden accepterer dette og tager i egen interesse højde for at en sådan situation kan opstå. BG Nordic er ikke ansvarlig for forsinkelse.

 

8. Garanti.

 

For Produkterne er producentens garanti til enhver tid gældende.

 

9. Fejl og mangler.

 

Er der mangler ved BG Nordics leverance påtager BG Nordic sig – efter eget valg - at afhjælpe sådanne mangler ved udbedring, ombytning eller omlevering. Er der fejl ved software gælder det pågældende standardprograms licensbetingelser, idet fejlene skal påtales direkte overfor producenten.

BG Nordics afhjælpningsforpligtelse omfatter alene Produkter og Konsulentydelser, der er direkte forbundet med BG Nordics leverance. Alle andre omkostninger, der måtte være forbundet med en opstået mangel er BG Nordic uvedkommende. BG Nordics forpligtelse bortfalder, såfremt det af BG Nordic leverede ikke benyttes eller opbevares korrekt, eller der i forbindelse med det leverede benyttes hardware eller software, der ikke er godkendt af BG Nordic.

Herudover påtager BG Nordic sig ikke ansvar for det leverede, hvorfor kunden ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis.

 

10. Produktansvar.

 

I tilfælde af at BG Nordics leverance måtte forvolde skade på person eller ting, er lov om produktansvar gældende. Medmindre andet fremgår af ufravigelige lovregler er BG Nordic dog kun ansvarlig, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af BG Nordic som følge af grov uagtsomhed.

 

11. Force majeure.

 

BG Nordic er berettiget til at udskyde leveringen og er i øvrigt fri for ansvar for enhver mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som BG Nordic ikke er herre over, f.eks. krig, oprør, brand, strejker, lockouts, arbejdskonflikter, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, epidemier, statsrestriktioner, handlinger fra civil og militær side, jordskælv, orkaner, tyfoner og flodbølger.

Vil BG Nordic påberåbe sig force majeure skal BG Nordic snarest give kunden skriftlig meddelelse herom med angivelse af årsagen. Udskydes leveringen med mere end 2 mdr. er begge parter berettiget til at hæve aftalen.

 

12. Returvarer.

 

Varer tages kun retur i henhold til underleverandørens leveringsbetingelser og kun efter skriftlig accept fra BG Nordic. Såfremt BG Nordic bliver pålagt omkostninger i forbindelse med returnering, vil disse blive faktureret til kunden.

 

13. Ejendomsforbehold.

 

Ejendomsretten til det købte forbliver hos BG Nordic indtil den fulde købesum er betalt til BG Nordic.

 

14. Ansvarsbegrænsning.

 

BG Nordic er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.